תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן


לא קיבלתי את הקוד
שלח את הקוד בשנית
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן


תקנון להודעות לתושב

כללי

אנו שמחים על רצונך להצטרף לשירות ההודעות של מועצה אזורית עמק הירדן (להלן: "המועצה") המבוצע וניתן באמצעות חברת תושב איי אל (להלן: "החברה") ו/או גורמים מטעמן.


השירות ניתן חינם ולא כרוך בתשלום כלשהו, למעט עלויות אשר עשויות להיות לך בהתאם להסכם השימוש האישי שלך עם הספק הסלולרי.


באמצעות סימון הסכמתך בלשונית האישור (להלן: "האישור"), הנך מאשר כי קראת מסמך זה במלואו והסכמת מרצונך החופשי לכל תנאיו, לרבות תנאי ההצטרפות לדיוור מטעם מועצה אזורית עמק הירדן באמצעות החברה בקטגוריות אותן בחרת (להלן: "הדיוור").

 מועצה אזורית עמק הירדן רשאית לספק את הדיוור בעצמה או באמצעות החברה ו/או גורם הפועל מטעמה או להיעזר בצדדיים שלישיים למתן הדיוור.


בעצם הרשמתך כמשתמש רשום (להלן: "משתמש"), הנך מביע את הסכמתך ומאשר למועצה ולחברה ו/או מי מטעמן לשלוח למכשיר הטלפון הנייד איתו נרשמת ו/או כתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינת ו/או אשר איתה נרשמת, מסרים בהודעות, ו/או הודעות טקסט ו/או הודעות מייל ו/או הודעות באמצעי אחר לכתובת המייל שלך  ו/או אשר איתה נרשמת וכן הודעות ומסרים מטעם החברה.


חלקים מתקנון זה, לרבות הודעות שיישלחו, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהודעות, בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
 

הסכמה לקבלת הודעות ממועצה אזורית עמק הירדן

במסירת פרטיך האישיים וברישום לדיוור הנך מאשר את הסכמתך לשימוש בפרטים אותם מסרת לצורך קבלת הודעות ממועצה אזורית עמק הירדן באמצעות החברה ו/או מצדדים שלישיים מטעמה ובשמה של מועצה אזורית עמק הירדן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעות העשויות להיות מוגדרות כ"דבר פרסומת" בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) – תשמ"ב-1982 (להלן: "הודעות פרסומת"). הנך מודע לאפשרות לקבל תכנים אלה ומוותר על כל דרישה ו/או טענה בעניין זה.


ברישום הנך מאשר כלהלן: ידוע לי  כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את פרטיי למועצה  ו/או לחברה, ואני עושה כן  מרצוני המלא והחופשי, וכי בעצם הסכמתי  להצטרף לדיוור אני מאשר למועצה ולחברה לצרף את פרטי  למאגר המכותבים לקבלת הודעות דיוור מעת לעת. כמו כן,  ידוע לי ואני מסכים  שפרטי  ישמרו על ידי המועצה והחברה ו/או גורמים הפועלים מטעמה, ולא יועברו לצד שלישי אלא בהתאם להוראות כל דין ולצורך אספקתו הסדירה של הדיוור אליו נרשמתי.


בעצם מתן האישור הנך מסכים ומאשר למועצה אזורית עמק הירדן ולחברה ו/או גורמים הפועלים מטעמהןכי השימוש ו/או האחסון ו/או השמירה של המידע אותו מסרת ו/או איסופו במערכות המידע לא ייחשבו כפגיעה בפרטיותך ולא יזכו אותך בכל סעד ו/או טענה ו/או דרישה ו/או פיצוי כלשהו.


ההצטרפות הנה ללא תשלום וכל משתמש מעל גיל 13 רשאי להצטרף לקהל מקבלי ההודעות. מועצה אזורית עמק הירדן ו/או החברה רשאית למחוק משתמש שאינו עומד בתנאים אלה ו/או עושה שימוש לרעה במערכת. בעצם האישור הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.


בעצם הסכמתך הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה לעניין קבלת הדיוור  ו/או אי קבלת הדיוור  ו/או קבלת מידע שלא בקטגוריות אליהן נרשמת.


מועצה אזורית עמק הירדן והחברה שומרות לעצמן את הזכות להפיץ באמצעות רשימת הדיוור פרסומים שלא יהיו תואמים בהכרח לתחומים אליהם נרשמת וכן הודעות מידע כלליות, לרבות הודעות חירום, מטעם מועצה אזורית עמק הירדן, לרבות הודעות העשויות להיחשב הודעות פרסומת. בעצם הסכמתך לדיוור הנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו / או דרישה בעניין תוכן ההודעות, תדירותן, מועד הפצתן וכן עלויות כלשהן העשויות להיגרם לך כתוצאה מקבלת ההודעות.


הסרה מהדיוור ניתנת לביצוע באמצעות הקישור להסרה שיצורף לכל פרסום שיישלח אליך ו/או באמצעות הודעת דואר רשום לכתובת מועצה אזורית עמק הירדן. במקרה של הסרת הסכמתך יוסרו נתוניך בתוך זמן סביר מהמאגר ותפסיק לקבל הודעות מטעם מועצה אזורית עמק הירדן באמצעות מערכת זו. ייתכן כי תמשיך לקבל הודעות מהמועצה באמצעים אחרים. ייתכן כי תמשיך לקבל הודעות מהמועצה בנושאים אחרים, לרבות באמצעות מערכות החברה.


בעצם הצטרפותך והסכמתך לתנאי השימוש, הנך מסכים ומאשר כי מידע, לרבות פרטים אישיים ומידע נוסף, יוחזקו במאגר מידע שינוהל על ידי החברה על פי דין וכי במידע זה יעשה שימוש על פי שיקול דעת המועצה ובהתאם להוראות כל דין. 


בעצם טבען של מערכות מידע, קבלת המידע תלויה וכפופה לפעילות תקינה של מערכות המידע של המועצה והחברה ומערכות של צדדים שלישיים.  הנך מתחייב לעדכן מיידית על כל שינוי בפרטיך האישיים ועל כל מניעות לקבל את הדיוור כאמור. מועצה אזורית עמק הירדן ו/או החברה ו/או הגורמים הפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם, לרבות לצד שלישי, כתוצאה מאי עדכון הפרטים האישיים במועד. 


מועצה אזורית עמק הירדן והגורמים הפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל פרסום אחר מהאתר והנך מוותר על כל טענה לעניין זה. המועצה רשאית להחליט בכל עת וללא הודעה מוקדמת על הפסקת פעילות האתר.
 

מועצה אזורית עמק הירדן מכבדת את פרטיות המשתמשים במערכת ההודעות אותה היא מנהלת ומפעילה  באמצעות החברה (להלן: “המערכת”). לאור כך החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות במערכת, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים במערכת, וכיצד משתמשות המועצה והחברה במידע, הנמסר להן על ידי המשתמשים במערכת או הנאסף על ידהן בעת השימוש במערכת.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים ממך פרטים אישיים בעת רישום לשירותים, תתבקש למסור רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

איסוף מידע

בעת שימוש בשירותי המערכת  עשוי להיאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך וכיו”ב. הנך מאשר כי זהו מידע אותו אתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. דוגמא למידע אישי אשר עשוי להיאסף, בין היתר, פרסומים שקיבלת או שקראת במערכת ו / או בקישורים אותם קיבלת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו עשויים להישמר במאגר מידע שינוהל על ידי החברה בהתאם להוראות הדין החלות בעניין זה. המועצה והחברה אינן יכולות להבטיח שמאגרי המידע חסינים מפריצות של צד ג’ ולפיכך למרות המאמצים שהחברה  וספקיה משקיעים בשמירה על מאגרי המידע, המועצה ו/או החברה ו/או כל גורם מטעמן לא יישאו בכל נזק שיכול ויגרם כתוצאה מפריצה למאגרי המידע של ההחברה ו/או של מי מספקיה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

•    לאפשר  להשתמש בשירותים שונים במערכת.
•    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכת.
•    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
•    לצורך פרסום מידע ותכנים.
•    כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

•    במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
•    אם תבצע פעולות שבניגוד לדין;
•    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת לחברה המנהלת את מאגר המידע יש להפנות למועצה במייל dover@j-v.org.il. בנוסף, אתה עשוי להיות זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינוי התקנון ומדיניות הפרטיות

המועצה והחברה שומרות לעצמן את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות התקנון או כל חלק מהן, לרבות מדיניות הפרטיות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי וללא חובת עדכון המשתמשים בשינוי.

 

 

תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
דרג/י

סיימתי
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן
תושב איי אל: מועצה מקומית עמק הירדן